Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến 2020

Tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường khoa học và công nghệ đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2020.
IMG_3(1)

Ngày 8 tháng 11 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

Thị trường khoa học và công nghệ là một bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 được xây dựng trên quan điểm phát huy vai trò chủ thể trung tâm của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khoa học và công nghệ; chủ động tích cực hội nhập với khu vực và thế giới để phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Nếu Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 thực hiện thành công thì đến năm 2020, mạng lưới sàn giao dịch công nghệ sẽ được thiết lập, kèm theo là  hệ thống tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ hỗ trợ, trọng tâm là thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Ngoài ra, tỷ trọng giao dịch mua bán tài sản trí tuệ trong tổng giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ trên thị trường khoa học và công nghệ đạt không dưới 10% vào năm 2015 và không dưới 20% vào năm 2020. Giá trị giao dịch mua bán các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ trên thị trường hằng năm tăng bình quân không dưới 15%, không dưới 20% đối với một số công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 xác định thực hiện một số nhiệm vụ sau:

– Quy định rõ các cơ chế, chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển thị trường khoa học và công nghệ;

– Xây dựng cơ chế chuyển nhượng, góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ;

– Đầu tư xây dựng các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với mạng lưới tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ đồng bộ đi kèm.

– Hỗ trợ thành lập các công ty đánh giá, định giá công nghệ, xuất nhập khẩu công nghệ, tổ chức chuyển giao công nghệ trong các trường đại học và viện nghiên cứu; khuyến khích, hỗ trợ phát triển tổ chức thuộc khu vực tư nhân thực hiện dịch vụ kỹ thuật, môi giới, tư vấn đánh giá, định giá, giám định công nghệ.

– Xây dựng cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Khuyến khích, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng và hoạt động tại các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao.

– Hình thành một số tổ chức công ích cung cấp tư vấn miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đầu tư thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

– Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ; tăng nhanh số lượng tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ; khai thác có hiệu quả nguồn tài sản trí tuệ.

Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và của doanh nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm bố trí tỷ lệ kinh phí của các chương trình khuyến nông, khuyến lâm khuyến ngư để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tham gia thị trường khoa học và công nghệ.

Bài Viết Liên Quan