Chức năng nhiệm vụ

Ngày 27/04/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ký Quyết định số 1096/QĐ-BKHCN ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thay thế cho Quyết định số 1628/QĐ-BKHCN ngày 24/06/2013 và Quyết định số 2045/QĐ-BKHCN ngày 21/07/2016.

Theo Điều lệ mới, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Vị trí và Chức năng

 1. Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (viết tắt là NATEC).
 2. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tải khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
  Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược phát triển, chương trình, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hằng năm, đề án, dự án và dự thảo các văn bản pháp luật về phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triến thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.
 3. Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và hoạt động các sàn giao dịch công nghệ, tổ chức trung gian của thị trường công nghệ, tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
 4. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận, khai thác, sử dụng các loại quỹ, nguồn tài chính, tín dụng.
 5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp và đầu mối, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 6. Chủ trì tổ chức thực hiện hoạt động nghiên cứu, dự án liên quan đến phát triển thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
 7. Quản lý dữ liệu về thị trường công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
 8. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo, tập huấn trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
 9. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi lĩnh vực được giao quản lý và quy định của pháp luật.