Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 13, 2020
Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus Odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây Nguyên. Mã số: NVQG-2016/05

Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số:

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus Odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây Nguyên. Mã số: NVQG-2016/05.

Thuộc:

– Chương trình (tên, mã số chương trình): Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia

– Khác (ghi cụ thể):

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Khai thác và phát triển được nguồn gen cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) ở miền Trung và Tây Nguyên góp phần nâng cao giá trị sản phẩm cây Bời lời đỏ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS. Đặng Thái Dương

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

5. Tổng kinh phí thực hiện: 5.310 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.310 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 9/2016

Kết thúc: 8/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

Số

TT

Họ và tên Chức danh khoa học, học vị Cơ quan công tác
1 Đặng Thái Dương Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2 Hoàng Huy Tuấn Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
3 Trần Nam Thắng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
4 Trương Thị Bích Phượng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
5 Hoàng Văn Thắng Tiến sĩ Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam
6 Đặng Thị Thanh Hà Thạc sĩ Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam
7 Võ Văn Hưng Tiến sĩ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
8 Nguyễn Văn Minh Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
9 Phạm Cường Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
10 Hoàng Dương Xô Việt Thạc sĩ Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Chi tiết được đăng tải tại tệp đính kèm:

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia NVQG-2016/05